Garancijski pogoji

Vsi izdelki, ki jih trži podjetje PC H.AND d.o.o. imajo garancijo uvoznika oziroma proizvajalca ter zagotovljeno servisiranje in rezervne dele v Sloveniji. Za kupljeno blago veljajo splošni garancijski pogoji in določbe v prilogi posameznega blaga. Dobavnica velja kot garancijski list, če garancijski list ni priložen ob dobavi. PC H.AND d.o.o. zagotavlja, da naprave ob odpremi nimajo konstrukcijskih, proizvodnih, materialnih ali funkcijskih napak.

Garancijski rok velja na območju Republike Slovenije in začne teči z dobavo blaga potrošniku, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom in originalnim računom. Garancija za tehnični izdelek je najmanj 12 mesecev. Proizvajalec za določene tehnične izdelke nudi daljši garancijski rok od minimalnega, kar je razvidno iz priloženega garancijskega lista. Za tehnične izdelke, za katere garancijska doba ni razvidna iz garancijskega lista, dobavnice ali računa, se šteje, da garancijska doba traja 12 mesecev.

Garancije se ne prizna v naslednjih primerih:

 • če kupec ni ravnal po navodilih za uporabo izdelka
 • če je kupec nestrokovno ali malomarno ravnal z izdelkom
 • če je v izdelek posegla nepooblaščena oseba
 • če je prišlo do okvare zaradi višje sile (npr. udar strele, nihanja napetosti v omrežju, itd.)
 • če je bila izvršena nepravilna montaža
 • če je prišlo do okvare zaradi uporabe neprimernega potrošnega materiala (pri tiskalnikih so to tudi neprimeren papir, folije, filmi, itd.)
 • če je prišlo do okvare med transportom po izročitvi izdelka
 • če je oprema nameščena v neprimernem prostoru (vlaga, prah, vročina, mraz, itd.)
 • če je prišlo do okvare zaradi prenapetosti ali izteka baterij
 • če so bili v izdelek vgrajeni neoriginalni deli
 • če je bil izdelek nepravilno vzdrževan
 • če je kupec uporabo izdelka prilagodil svojim specifičnim zahtevam, ki niso v skladu z namenom predpisane uporabe

Iz garancije so izvzeti potrošni deli, ki so podvrženi stalni obrabi (mediji, trakovi, tonerji, tiskalniške glave, razvijalne enote, projektorske žarnice, baterije, itd.). Garancijski rok se ne nanaša na programsko opremo, ki je predmet intelektualne lastnine. Čiščenje izdelkov tudi v garancijskem roku ni brezplačno.

Izdelek, ki se pokvari v garancijski dobi, se popravi oz. zamenja najkasneje v roku 30 dni, v kolikor le-to ni mogoče, se na kupčevo zahtevo zamenja z novim in brezhibnim. Servis oz. dobavitelj ne jamči za podatke na spominskih medijih. Za neupravičene reklamacijske zahtevke zaračunavamo storitev po veljavnem ceniku.

Za uveljavljanje garancije je priporočljivo dostaviti reklamacijski zapisnik z opisom napake in okolja, v katerem je bila naprava uporabljana, kopijo dobavnice in računa, garancijski list (velja za opremo, ki ima ob nakupu priložen originalen garancijski list) ter celotno tehnično dokumentacijo. Obvezno je potrebno predložiti vsaj en dokument (dobavnica, račun, garancijski list), s katerega je razviden datum nakupa opreme, pri izdelkih, ki imajo priložen originalen garancijski list s serijsko številko, pa tudi le-tega.

Ta garancija ne vpliva na ostale pravice potrošnika, ki so zasnovane na drugih pravnih osnovah. Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.

Čas po preteku garancijskega roka v katerem zagotavljamo vzdrževanje in nadomestne dele je 3 leta.

V primeru okvare ali nepravilnega delovanja izdelka, se lahko obrnete na naš servisni oddelek. Postopke, povezane z reševanjem reklamacij lahko preverite tudi preko telefonske številke 01/5300 820, ali pa nas kontaktirate na elektronski naslov oddelka za reklamacije servis@pchand.si